Čo je pohľadávka

Pod pojmom pohľadávka sa vo všeobecnosti rozumie právo jednej osoby (veriteľa) na zaplatenie peňažnej čiastky (dlhu) druhou osobou (dlžníkom). Dlhom sa označuje povinnosť dlžníka zo záväzkového právneho vzťahu, kde veriteľ a dlžník vystupujú navzájom ako nositelia práv a povinností, pričom povinnosť jednej zmluvnej strany zodpovedá povinnosti druhej zmluvnej strany a naopak. Veriteľ je oprávnený vyžadovať od dlžníka splnenie povinnosti (uhradiť dlh), v prípade ak má dlžník voči veriteľovi dlh.

Pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú najbežnejšími pohľadávkami vznikajú takmer vždy vystavením platobného dokladu veriteľom voči dlžníkov a ich zánik je viazaný na úhradu dlhu v prospech veriteľa. Obchodné právne pohľadávky sa spravujú zákon č. 513/1991 Zb, obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tieto pohľadávky vznikajú pri účastníctve v obchodných spoločnostiach (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti), z konania zakladajúceho nekalú súťaž ale hlavne z obchodných záväzkových vzťahov.

Občianskoprávne pohľadávky sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sa posudzujú majetkové práva fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, a rovnako tak vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb. Občianskym zákonom sú rovnako tak upravené pohľadávky zo zmluvných vzťahov ako napríklad zmluva o pôžičke, zmenky, pohľadávky na nájomnom a pod., tak aj pohľadávky ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu napr. pohľadávky z titulu bezdôvodného obohatenia, pohľadávky na náhradu škody a pod. Pri tejto druhej skupine pohľadávok sa nevyžaduje porušenie zmluvnej povinnosti, keďže zmluva medzi dlžníkom a veriteľom nie je uzavretá, ale predpokladom vzniku tejto pohľadávky sú zákonom ustanovené skutočnosti. Pri pohľadávke za náhradu škodu sú to protiprávny úkon, ujma (škoda), príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou, zavinenie.

Nezaistené pohľadávky

Pohľadávky, ktoré vznikajú bez akejkoľvek písomnej dokumentácie označujeme ako nezaistené pohľadávky. Ide o prípade kedy veriteľ s dlžníkom uzatvorí zmluvu ústne. V niektorých prípadoch to vedie k nemožnosti takúto pohľadávku právne vymáhať. Pri zaistených pohľadávkach možno problém s vymožiteľnosťou pohľadávky od dlžníka eliminovať a to zaisťovaním informácii o budúcich alebo súčasných obchodných partneroch, dôsledným vyhotovením zmlúv alebo zabezpečením pohľadávok prostredníctvom zákonných prostriedkov ako sú napríklad zmenka, záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zmluvná pokuta, banková záruka, inkaso, dokumentárny akreditív.

Dohoda veriteľa a dlžníka

Veriteľ a dlžník sa môžu vzájomne dohodnúť na tom, že vzájomné práva a povinnosti dohodou zmenia. V niektorých prípadoch to vedie k lepšej vymožiteľnosti dlhu, lebo dlžníkovi je poskytnutý dlhší časový priestor od veriteľa a naopak veriteľ získava výhodu spočívajúcu v možnosti zabezpečenia svojej pohľadávky napr. záložným právom k nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka alebo ďalšej osoby, podpísaním zmenky, spísania notárskej zápisnice o uznaní dlhu ako spôsobilý exekučný titul a pod. Týmto úkon samotný dlh nezaniká ale práve naopak zvyšuje sa vymožiteľnosť dlhu od dlžníka.

Omeškanie dlžníka

V prípade, že dlžník svoj dlh riadne a včas nesplní dostáva sa do omeškania. Pritom nie je podstatné či dlžník toto omeškanie zavinil alebo nie. Dlžník musí preto počítať s následkami, ktoré sú s tým spojené a to najmä s úrokmi z omeškania, ktoré ak nie sú dohodnuté v zmluve vyplývajú priamo zo zákona. Veriteľovi vznikajú aj ďalšie nároky vyplývajúce s porušenia tejto zákonnej resp. aj zmluvnej povinnosti uhradiť svoj dlh riadne a včas. Jedným najčastejšie veriteľmi uplatňovaným nárokom je nárok na náhradu škody vzniknutej v príčinnej súvislosti s neuhradím dlhu v prípade ak veriteľ preukáže vznik škody v príčinnej súvislosti s omeškaním dlžníka. V takomto prípade je tiež vhodné na to dlžníka upozorniť, pretože jeho záujem na úhradu dlhu veriteľovi sa zvýši.

Home
4.4 (88.89%) 9 votes