Exekúcia je možná len vtedy, ak nedošlo k dobrovoľnému plneniu záväzku. Potom môže exekútor vymôcť plnenie daného záväzku, na základe rozhodnutia súdu. To znamená, že ak si žalovaná osoba v určitej lehote nesplnila svoju povinnosť, ktorá jej vyplynula z právoplatného rozhodnutia, môže exekútor, na návrh oprávnenej osoby, uskutočniť nútený výkon rozhodnutia prostredníctvo exekúcie. Exekúcia sa môže vykonávať len v rozsahu, ktorý vyplýva z exekučného titulu – exekútor môže vymôcť len to, čo je uvedené v rozhodnutí súdu, teda:

 • presne určenú výšku pohľadávky – úroky, pokuty a penále, ale len v prípade ak ich súd priznal
 • trovy konania ( napríklad súdne poplatky) – ak ich súd priznal
 • trovy exekúcie –odmena advokátovi – ak ich súd prizná
 • trovy exekučného konania, ktoré určí exekútor

Exekučné konanie sa začína dňom, ktorým bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na začatie exekúcie podáva oprávnená osoba, alebo ten kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia. Návrh na začatie exekúcie musí byť podpísaný a datovaný. Ak oprávnený vezme návrh na začatie exekučného konania späť skôr, ako súd exekútora poverí vykonaním exekúcie, súd exekučné konanie zastaví a rozhodne o trovách konania.
K návrhu na začatie exekúcie musí byť pripojený rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti, tzv. exekučný titul. Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu.

Exekúciu možno vykonať len spôsobom uvedeným v exekučnom poriadku. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, možno exekúciu vykonať nasledovnými spôsobmi:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov
 • predajom hnuteľnosti
 • predajom podniku
 • prikázaním pohľadávky
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa potom spravuje povahou uloženej povinnosti. Exekúciu možno vykonať:

 • vyprataním
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
 • rozdelením spoločnej veci
 • uskutočnením prác a výkonov
Exekúcia
3.8 (76.67%) 6 votes