Slovenská komora exekútorov je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Komora je právnická osoba.

Slovenská komora exekútorov bola zriadená Zákonom NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti , tzv. exekučným poriadkom v znení neskorších noviel. Sídlom Slovenskej komory exekútorov je Bratislava. Exekútor sa stáva členom komory dňom jeho vymenovania za exekútora. Členstvo v komore zaniká jeho odvolaním, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. Poslaním Slovenskej komory exekútorov a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, vykonávať dohľad nad činnosťou exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom. Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy. Členské príspevky musia exekútori platiť v určenej výške.

Orgány komory súdnych exekútorov

  • konferencia exekútorov – je najvyšším orgánom komory
  • prezídium komory
  • revízna komisia
  • disciplinárna komisia
  • vzdelávacia komisia

Funkčným obdobím členov orgánov komory je trojročné. Štátny dohľad nad činnosťou komory súdnych exekútorov a činnosťou exekútorov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Komora na požiadanie ministerstva spolupôsobí pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov.

Slovenská komora súdnych exekútorov
Ohodnoťte príspevok