Odpis pohľadávky je jednostranným úkonom na strane veriteľa, ktorý odpíše pohľadávku pri trvalom upustení od jej vymáhania. Postupy účtovania ustanovujú, kedy je možné rozhodnúť o odpise pohľadávky. Odpis pohľadávky je jedným zo spôsobov definitívneho vyradenia pohľadávky z majetku spoločnosti z iného dôvodu ako je úhrada alebo započítanie. Odpis pohľadávok tak nemožno stotožňovať so zánikom pohľadávky. Odpis predstavuje trvalé upustenie od vymáhania. Odpis pohľadávky nie je automaticky daňovým výdavkom (nákladom), pretože ide v skutočnosti o duplicitný (neproduktívny) náklad. Odpis pohľadávky akoby druhý krát znižuje daňový základ o rovnaké náklady. Od odpisu pohľadávok je potrebné odlišovať opravné položky k pohľadávkam Opravné položky predstavujú nepriame zníženie hodnoty pohľadávky, tzn. že pôvodná hodnota pohľadávky sa nemení (na rozdiel od odpisu).

Odpis pohľadávky sa vykonáva jednorázovo a to vo výške limitovanej zákonom o dani z príjmov, nie je ho teda možné realizovať postupne (ako napríklad odpisy hmotného a nehmotného majetku). Odpisy pohľadávok sa týkajú iba vlastných pohľadávok daňovníka a pohľadávok, ktoré daňovník nadobudol postúpením. Odpis nie je možné uplatniť na pohľadávky nadobudnuté darovaním či dedením.

Daňovník ( účtujúci v sústave podvojného účtovníctva ) môže jednorazovo odpísať pohľadávku do daňových výdavkov ak:

  • súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušil konkurz
  • majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty
  • to vyplýva z výsledku konkurzného alebo vyrovnacieho konania
  • dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka
  • majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania alebo na krytie trov výkonu súdneho rozhodnutia a súd exekúciu alebo výkon rozhodnutia zastaví
  • ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku do 100 %
  • ide o pohľadávku z úveru bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, pri ktorej bolo identifikované znehodnotenie viac ako 50 % alebo dlžník je v omeškaní so splácaním viac ako 360 dní.
Odpis pohľadávok
5 (100%) 3 votes