Odpredaj pohľadávky

Predaj pohľadávky je vlastne jej postúpenie. Postúpiť možno len existujúcu alebo premlčanú pohľadávku, zaniknutú nie. Úkon je to jednoduchý, na základne zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej medzi veriteľom a druhou osobou dôjde k plnému prevodu práv na nového veriteľa. Zákon takýto úkon umožňuje aj bez vedomia a súhlasu dlžníka a následne nový veriteľ túto skutočnosť dlžníkovi ohlási. Dlžník svoj dlh bude hradiť novému veriteľovi podľa starých podmienok pohľadávky.

V podnikateľských kruhoch sú už dnes známe tzv. faktoringové alebo forfaitingové spoločnosti, ktoré sa “živia” skupovaním pohľadávok. Podľa dĺžky splatnosti pohľadávky ide buďto o faktoringovú krátkodobú, alebo dlhodobú forfaitingovú pohľadávku.
Pri odpredaji pohľadávok treba mať na pamäti, že nie všetky pohľadávky sa dajú postúpiť. Nepostúpiteľné pohľadávky sú:

  • pohľadávky, ktoré zanikajú najneskôr smrťou veriteľa
  • pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenil v dôsledku zmeny veriteľa
  • pohľadávky, ktoré nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia a napokon
  • pohľadávky, postúpenie ktorých odporuje dohode veriteľa a dlžníka

Pri predaji pohľadávok je dôležité spomenúť výhodu, pre ktorú sa predávajú. Pre predaji sa na nového veriteľa prenáša okrem dlhovanej čiastky aj úroky z omeškania, poplatky za omeškanie, ale tiež náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. Všetky tieto práva aj povinnosti stráca starý veriteľ v prípade jej postúpenia.

Predaj, odkúpenie pohľadávky
3.6 (71.43%) 7 votes