Postup pri vymáhaní pohľadávok

Po uzavretí zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, poveríme Advokátsku kanceláriu JUDr. Jaroslav Čibenka na vykonávanie všetkých právnych krokov za účelom vymáhania Vášho dlhu voči dlžníkovi.

V prípade ak váš dlžník nebol predom písomne upozornený na možnosť vymáhania dlhu súdnou cestou, advokát dlžníkovi vyčísli výšku dlhu spolu s úrokmi s omeškania a umožní mu uzavrieť dohodu o uznaní dlhu, pri podpise ktorej uhradí časť dlhu podľa dohody s klientom.

Ak dlžník pohľadávku neuhradí ani na základe výzvy na zaplatenie dlhu, naša spoločnosť pristúpi prostredníctvom nášho advokáta bezodkladne k podaniu návrhu na vydanie platobného rozkazu, žaloby o zaplatenie pohľadávky, aby v čo najkratšom čase získala exekučný titul potrebný pre vymoženie vášho dlhu. Rovnako tak zabezpečí všetky úkony potrebné na vydanie exekučného návrhu potrebného k vymoženiu dlhu od Vášho dlžníka.

Aj vymáhanie pohľadávok má svoje právne náležitosti a zákon neumožňuje v rámci ochrany spotrebiteľa jednoducho vymôcť pohľadávku. Pred vymáhaním musí dôjsť k následovým krokom:
(1.)Výzva na plnenie Už pri prvých náznakoch neplatenia zo strany dlžníka, napr. vypnutým telefónom, neodpovedaním na emaily a pod., odporúčame veriteľovi urobiť konkrétne opatrenia v záujme splnenia záväzku dlžníkom tak, že dlžník sa písomne vyzve na dobrovoľné splnenie záväzku. Najlepšou formou výzvy je písomná. Môže ísť o dobierkový dopis alebo emailovú správu. Doručenie tejto pošty je treba na prípadnom súdnom konaní dokázať, na to môže služiť doručenka, potvrdenie o prečítaní emailu. Vo výzve by sa nemalo zabudnúť na primeranú lehotu na uhradenie pohľadávky, pomôcť k tomu má aj ponuka splátkového kalendára.

Ďalším krok v poradí ak dlžník na výzvu nereaguje je (2.)žaloba voči dlžníkovi. Veriteľ ma právo podať návrh na vydanie predbežného opatrenia, kedy súd obstaví majetok dlžníka. Ak dlžník ani po rozhodnutí súdu nesplatí svoju pohľadávku, môže veriteľ pristúpiť k ďalšiemu kroku a tým je (3.)návrh na výkon rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie.

Súdny výkon rozhodnutia

  • zrážkami zo mzdy
  • prikázaním pohľadávky
  • predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností

Výkon rozhodnutia ukladajúceho inú povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ho uskutočniť:

  • vyprataním
  • odobratím veci
  • rozdelením spoločnej veci
  • uskutočnením prác a výkonov
Vymáhanie pohľadávok
4.2 (84%) 5 votes