Započítanie pohľadávok znamená právny akt, pri ktorom zanikajú vzájomné práva a povinnosti, čím sa rozumie zánik vzájomného záväzku. Ide o započítanie pohľadávok a záväzkov, ktoré majú medzi sebou veriteľ i dlžník. Možnosť zápočtu pohľadávok ako bezhotovostného vyrovnania veriteľa a dlžníka upravuje Občiansky zákonník. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie. Význam započítania pohľadávok spočíva najmä v úspore nákladov, ktoré by inak museli obidvaja účastníci vynaložiť pri uskutočnení vzájomného plnenia. Okrem toho má jednostranné započítanie dôležitý význam aj pri zabezpečení veriteľa, lebo umožňuje dlžníkovi, ktorý je súčasne veriteľom, vyhnúť sa riziku, že po splnení jeho záväzku druhý účastník jeho vzájomnú pohľadávku neuspokojí.

Započítanie pohľadávok možno realizovať dvoma spôsobmi:

Daňovník ( účtujúci v sústave podvojného účtovníctva ) môže jednorazovo odpísať pohľadávku do daňových výdavkov ak:

  • započítanie jednostranným právnym úkonom
  • započítanie dohodou

Okrem formálnych náležitostí kompenzácie, základným rozdielom pri započítaní jednostranným právnym úkonom alebo dohodou účastníkov spočíva v spôsobilosti pohľadávok na započítanie.

Zánik záväzku započítaním je neprípustný

 • proti pohľadávke na náhradu škody spôsobenej na zdraví
 • proti pohľadávkam, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia
 • započítať nemožno ani premlčané pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde
 • pohľadávky z vkladov
 • proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá nie je ešte splatná

Všetky tieto pohľadávky možno ale započítať dohodou účastníkov. Započítanie proti pohľadávkam na výživné upravuje Zákon o rodine.

Kritériá platného započítania pohľadávok:

 • pohľadávky musia byť vzájomné, tzn. že veriteľ má pohľadávky a zároveň i záväzky voči dlžníkovi a dlžník má záväzky a súčasne i pohľadávky voči veriteľovi
 • pohľadávky musia byť toho istého druhu
 • pohľadávky musia byť započítateľné, teda musia byť spôsobilé na započítanie pričom na započítanie nie sú spôsobilé také pohľadávky, pri ktorých účastníci dohodou zakázali započítanie, alebo také pohľadávky, pri ktorých je započítanie vylúčené priamo v zákone
 • pohľadávky sa musia vzájomne kryť – tzn. že započítať možno pohľadávky v čase, keď sa stretli a vo výške, v ktorej sa kryjú. Stretnutie pohľadávok znamená ich súčasnú existenciu k určitému časovému okamihu v určitom časovom úseku.
Započítanie pohľadávok
5 (100%) 1 vote