Pohľadávka

Pod pojmom pohľadávka sa vo všeobecnosti rozumie právo jednej osoby (veriteľa) na zaplatenie peňažnej čiastky (dlhu) druhou osobou (dlžníkom). Dlhom sa označuje povinnosť dlžníka zo záväzkového právneho vzťahu, kde veriteľ a dlžník vystupujú navzájom ako nositelia práv a povinností, pričom povinnosť jednej zmluvnej strany zodpovedá povinnosti druhej zmluvnej strany a naopak. Veriteľ je oprávnený vyžadovať od dlžníka splnenie povinnosti (uhradiť dlh), v prípade ak má dlžník voči veriteľovi dlh.

Pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú najbežnejšími pohľadávkami vznikajú takmer vždy vystavením platobného dokladu veriteľom voči dlžníkov a ich zánik je viazaný na úhradu dlhu v prospech veriteľa. Obchodné právne pohľadávky sa spravujú zákon č. 513/1991 Zb, obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tieto pohľadávky vznikajú pri účastníctve v obchodných spoločnostiach (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti), z konania zakladajúceho nekalú súťaž ale hlavne z obchodných záväzkových vzťahov.

Občianskoprávne pohľadávky sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sa posudzujú majetkové práva fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, a rovnako tak vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb. Občianskym zákonom sú rovnako tak upravené pohľadávky zo zmluvných vzťahov ako napríklad zmluva o pôžičke, zmenky, pohľadávky na nájomnom a pod., tak aj pohľadávky ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu napr. pohľadávky z titulu bezdôvodného obohatenia, pohľadávky na náhradu škody a pod. Pri tejto druhej skupine pohľadávok sa nevyžaduje porušenie zmluvnej povinnosti, keďže zmluva medzi dlžníkom a veriteľom nie je uzavretá, ale predpokladom vzniku tejto pohľadávky sú zákonom ustanovené skutočnosti. Pri pohľadávke za náhradu škodu sú to protiprávny úkon, ujma (škoda), príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou, zavinenie.

Na vymoženie pohľadávky je niekedy dobré aj pomôcť dlžníkovi a to tak, že mu sprostredkujeme pôžičku, z ktorej nám následne dlžné finančné prostriedky vráti. Na Slovensku je jedna z najdostupnejších pôžičiek Ammado. A určite sa veľmi na tento účel hodí. Ammado pôžičky nájdete na webe https://www.ammado.sk a v prípade ak máte dlžníka v Českej republike, tak môžete preneho získať aj produkt Půjčka ihned kontaktovať https://www.ammadopujcky.cz